ورزش ذهن

ورزش ذهن :

تفکر برای پرورش نیاز به ورزش دارد. ورزش فکر، ریاضیات است.

                                                                                             پروفسور غفارزاده

ذهنتان را جوان و شاداب نگه دارید و نحوه ی عملکرد آن را بهبود ببخشید. درست همان طور که بالا رفتن سن باعث کاهش قدرت جسمی ما می شود قدرت ذهنی مان هم از بیست سالگی به تدریج کاهش می یابد ولی همان طور که با ورزش منظم می توانیم از تحلیل رفتن قدرت جسمی جلوگیری کنیم، می توانیم قدرت ذهنی مان را هم از طریق فعال کردن مغزمان حفظ نماییم. دانشمندان بر اساس تحقیقات علمی انجام شده و بررسی فعالیت مغز توسط دستگاه های FMRI (عکس برداری ۳بعدی از مغز ) به این نتیجه رسیده اند که انجام محاسبات ساده با سرعت بالا بیشتر از هر فعالیت دیگری ذهن را به تحرک و فعالیت وا می دارد. و پس از آن مطالعه با صدای بلند ، نوشتن و پیاده روی موثرترین کارها برای به تحرک وا داشتن مغز هستند.

تمریناتی که در این کارگاه تمرین خواهد شد بیشتر قسمت های مغز را به تحرک و فعالیت وا می دارند. این تمرینات باعث می شوند که میزان اکسیژن ، خون و آمینو اسیدهایی که به قشر پیش پیشانی مغز می رسد افزایش یابد و در نتیجه سلول های عصبی ارتباط بیشتری با هم برقرار می کنند و این به معنای مغزی کارآمدتر است.

این کارگاه از ۳ بخش تشکیل شده است :

  1. ماشین حساب ذهنی: تمرینات و تکنیک هایی جهت افزایش سرعت محاسبات بصورت ذهنی و فعال کردن ۲ نیمکره مغز می باشد.
  2. آزمون های محاسبات ساده: ( ورزش ذهن) فعال کردن و به تحرک وا داشتن مغز که می بایست مستمر انجام شود.
  3. آزمون های هفتگی: ( ورزش ذهن) که شامل ۳ آزمون می باشد.
    الف) آزمونی جهت ارزیابی عملکرد کلی قشر پیش پیشانی در هر دو نیمکره مغزمی باشد.
    ب) آزمون ارزیابی نیم کره ی چپ که با حافظه ی کوتاه مدت در ارتباط است.
    ج) آزمونی جهت ارزیابی عملکرد کلی قشر پیش پیشانی در هر دو نیمکره مغز می باشد.

2
5
8